Afdruk

Baltrum Flug GbR, Flugplatz 302
26579 Baltrum

Tel. +49 4939 914040Aandeelhouders: Olaf Klün, Arnold Abram en Niels Klün
Fiscaal nummer 62/234/28700
USt-Id-nr. volgens § 27a UStG: DE288559332

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gereproduceerd of hergebruikt. Verspreiding alleen met schriftelijke toestemming.


Vervoersvoorwaarden

 

 

Privacybeleid

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Baltrum Flug GbR. De website van Baltrum Flug GbR kan in principe zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met het land- specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Baltrum Flug GbR. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking heeft Baltrum Flug GbR tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Baltrum Flug GbR is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

 • a)    persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen van de gebruik, openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, de gezondheid van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen , persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder

  Verantwoordelijk of verantwoordelijk voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 • h) Verwerker

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke.

 • i) Ontvangers

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde partij

  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, verantwoordelijke, verwerker en personen die, onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke wilsuiting die vrijwillig door de betrokkene is gegeven op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van de gegevens over hen stemt in met persoonlijke gegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:
Baltrum Flug GbR
Vliegveld 302
26579 Baltrum
Duitsland
Telefoon: 04939-914040
E-mailadres:
Website: www.baltrum-flug.de

3. Cookies

De internetpagina's van de Baltrum Flug GbR maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan de Baltrum Flug GbR de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Baltrum Flug GbR verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om bedreigingen af ​​te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Baltrum Flug GbR geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Baltrum Flug GbR evalueert deze anoniem verzamelde gegevens en informatie daarom statistisch en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de Baltrum Flug GbR-website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact opnemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Routine verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wetten of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking op elk moment tijd. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen
  • Het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en 4 DS-GVO en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

  Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder.

 • c) Recht op rectificatie

  Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

  Iedere persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens wordt betrokken, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat deze de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld voor doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op grond van art. 6 Par. 1 Letter a DS-GVO of art. 9 Par. 2 Letter a DS-GVO en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 (2) AVG bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met Art. 8 Par. 1 DS-GVO.

  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wil dat de bij Baltrum Flug GbR opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Baltrum Flug GbR zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Baltrum Flug GbR en ons bedrijf, als de verantwoordelijke persoon, is verplicht om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met Art. 17 Par. 1 DS-GVO, Baltrum Flug GbR zal rekening houden met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën door deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking of gevraagde reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Baltrum Flug GbR zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Iedere persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om te eisen dat de verantwoordelijke de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij Baltrum Flug GbR opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van de Baltrum Flug GbR regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Iedere persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens wordt betrokken, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale wijze te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met art. 6 Par. 1 Letter a DS-GVO of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

  Bovendien, bij het uitoefenen van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 (1) AVG heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van andere personen niet worden geschonden.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Baltrum Flug GbR.

 • g) Recht van bezwaar

  Iedere persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, op basis van art. . 6 Par. 1 letters e of f DS-GVO om bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Baltrum Flug GbR zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om de claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  Als Baltrum Flug GbR persoonsgegevens verwerkt om directe reclame uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de Baltrum Flug GbR tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal de Baltrum Flug GbR de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd bij Baltrum Flug GbR voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in in overeenstemming met art. 89 lid 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Baltrum Flug GbR of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht van bezwaar uit te oefenen met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde individuele beslissingen inclusief profilering

  Iedere persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt beïnvloed, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem of haar heeft in een soortgelijke wijze in belangrijke mate beïnvloed, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waartoe de betrokkene verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Baltrum Flug GbR passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

  Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder.

 • i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om toestemming in te trekken, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder.

8. Wettelijke basis van verwerking

Art. 6 Ik stak. een DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, kan de verwerking is gebaseerd op art. 6 Ik stak. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 Ik stak. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ik stak. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6 Ik stak. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

9. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, ons legitieme belang is dat we zaken doen in het belang van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

10. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

11. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​overeenkomst te sluiten dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt van geval tot geval aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

12. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van datenschutz e-mail forwarding in samenwerking met RC GmbH, de gebruikte notebooks en de advocaten voor het delen van bestanden a> gemaakt door WBS-LAW.

Vluchtboekingsaanbiedingen van Baltrum Flug GbR
Waar u ook heen wilt, wij brengen u er veilig heen!Daar geraken


Rondvluchten


Dagjes uit


Alle routes
Afdruk · Privacy · Contact · Naar de top